25 Eylül 2021 Cumartesi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2019 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU YAYIMLANDI

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu yayımlandı. İşte Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay raporunda yer alan bilgiler..

18 Aralık 2020 Cuma 02:52 GÜNCEL

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunu inceleyen Samsun Kent Haber, raporda yer alan tüm detayları tek tek yazdı.


Sayıştay tarafından belediyelerin 2019 yılı denetim raporları yayınlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyelerinin 2019 yılı raporlarını yayımlayan Sayıştay, bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesinin de 2019 yılı denetim raporunu internet sitesinden yayınladı.

Sayıştay tarafından açıklanan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 2019 yılı Denetim Raporunda dikkat çekici tespitler yer aldı. Buna göre hazırlanan raporda Samsun Büyükşehir Belediyesinin kirada bulunan 1203 iş yerinden 1028’inin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı bu nedenle bu iş yerlerinden tahsilat yapılamadığı bilgisinin yanı sıra, mal alımları ve yapım işleri için belirlenen harcamalar ve ödeneklerin kanunu mevzuatlara aykırı şekilde yüzde 10’unu aşıldığı, 106 yapım işinden 83’ünde uygulama, ön veya kesin proje hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı, elde edilen otopark işletim gelirlerinden, ilçe belediyelerine pay aktarılmadığı yönünde bilgiler yer aldı.

İşte Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay Raporunda yer alan bilgiler..

-Taksitli Satılan Taşınmazlardan Doğan Alacakların Muhasebe Kayıtlarında Eksik Görünmesi
- Bütçe Emanetlerinde Yer Alması Gereken Borçların Emanetler Hesabında Takip Edilmesi
-Yağmur Sularının Uzaklaştırılması İle İlgili Harcamaların Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından SASKİ Hesaplarına Aktarılmaması

Samsun Büyükşehir Belediyesinde 2019 yılı bütçe giderleri 726.715.404,26 TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderleri 80.350.812,03 76.846.741,05
Faiz Giderleri 96.490.000,00 95.340.267,14

DENETİM GÖRÜŞÜ
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

TAKSİTLİ SATIŞLARDA GÖRÜNEN EKSİKLİK
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; çeşitli yıllarda taksitli satışı gerçekleştirilen taşınmazlardan kalan alacak bakiyesinin, 31.12.2019 tarihi itibariyle, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından alınan verilerle örtüşmediği ve alacak bakiyesinin muhasebe kayıtlarında eksik göründüğü tespit edilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesinin taksitli taşınmaz satışlarından doğan alacakları 2019 yılı mali tablolarında, aradaki fark olan 1.356.250,26 TL tutarında eksik görünmekte olup, konuya ilişkin ilgili birimlerce gerekli mutabakatın yapılarak, bu türden olan alacakların mali tablolarda doğru bir şekilde yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

SASKİ HESABINA GEÇİRİLMEYEN HARCAMA
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerin incelenmesinde; yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili SASKİ tarafından yapılan harcamaların Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından SASKİ'ye aktarılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede; 2018 ve 2019 yılında, yağmur suyu hatlarına yönelik SASKİ tarafından yaptırılan çeşitli işler dolayısıyla toplam 6.544.062.80 TL harcama yapıldığı, ancak bu harcamalara ilişkin Büyükşehir Belediyesi tarafından SASKİ hesabına herhangi bir aktarımda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

KİRADA OLAN 1028 İŞ YERİNİN RUHSATI YOK
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Belediye tarafından kiraya verilen veya ecrimisil alınan ruhsata tabi 1028 iş yerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede; belediye mülkiyetinde bulunan, kira veya ecrimisil alınan toplam 1203 iş yerinden 1028’inin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu yerlerden İşyeri Açma İzni Harcı tahakkuk ve tahsilatı da yapılamamıştır. Buna göre; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olup kira veya ecrimisil alınan ruhsatsız 1028 iş yerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili olarak, mevzuatın öngördüğü gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

OTOPARK GELİRLERİNDEN İLÇE BELEDİYELERİNE PAY AKTARILMAMIŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerin incelenmesinde; yol, cadde, sokak vb. yerler üzerindeki araç park yerlerinin işletilmesinden elde edilen otopark işletim gelirlerinden, ilçe belediyelerine pay aktarılmadığı görülmüştür. Bu faaliyet dolayısıyla büyükşehir belediyelerince elde edilen gelirlerin yüzde 50’sinin, ilçe belediyelerine nüfusları oranında dağıtılması gerekmektedir. Yol, cadde, sokak ve meydan gibi yerler üzerinde araç park yerlerinin işletilmesi işi dolayısıyla; Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenicisinden 2018 ve 2019 yılları içerisinde yapılan toplam tahsilatın Yüzde 50’si olan 800.874,70 TL’nin nüfuslarına oranlanmak suretiyle, ilçe belediyelerine dağıtılmadığı tespit
edilmiştir. Bu husus; 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporuna da konu edilmiş olup yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereği, otopark işletim gelirlerinin yüzde 50’sinin ilçe belediyelerine, nüfuslarına orantılı bir şekilde dağıtılması gerekmektedir.

İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRILMAMIŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesinde görev yapan kadrolu işçilerin yıllık izinlerinin Kanun’a uygun şekilde kullandırılmadığı, bu nedenle çok sayıda işçinin birikmiş yıllık izin bulunduğu görülmüştür. Samsun Büyükşehir Belediyesinin son 10 yıllık verilerinin incelenmesinde; kurum bünyesinde çalışan 174 işçinin kişi başı ortalama 141 gün kullanılmamış izninin bulunduğu, hak edilen izinlerin yüzde 45,6'sının kullanılmadığı, ayrıca 15 işçinin 10 yıl boyunca hiç izin kullanmadığı görülmüştür. Anayasal bir hak olan yıllık izinlerin kullandırılmaması veya eksik kullandırılması durumunda ise, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 103’üncü maddesi gereğince, işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanması gerekmektedir. İşçilerin yıllık izin hakları, mevzuat hükümleri samsunkenthaber gereği, emekli olduklarında veya herhangi bir şekilde iş akitleri sona erdiğinde, yıllık izin ücretine dönüşmektedir. Yıllık izin karşılığı olan bu ödeme, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanacağı için yüksek miktarlara ulaşmaktadır. Bu uygulama işçilerin, yıllık izinlerini kullanmaktan vazgeçip, izin ücreti almayı tercih etmelerine neden olurken, idarelerin katlandığı mali külfetin artmasına yol açmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, idarenin yasal düzenlemelere uygun olarak işçilere yıllık izinlerini kullandırması, iş veriminin artışı açısından önem taşıdığı gibi anayasal bir hakkın verilmesi açısından önem taşımaktadır. 

İLÇE BELEDİYELERİ OTOPARK BEDELLERİNİ AKTARMAMIŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; imar mevzuatı gereğince imar harçları ile birlikte tahsil edilen otopark bedellerinden büyükşehir belediyelerine aktarılması gereken tutarların, bazı ilçe belediyeleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesine aktarılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, 2019 yılında bazı ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilen 1.719.276,62 TL tutarındaki otopark bedelinin Samsun Büyükşehir Belediyesine aktarılmadığı tespit edilmiştir. İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilen otopark bedellerinin, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve ilgili tutarların Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılması için gereken hukuki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

106 YAPIM İŞİ İHALESİNİNİN 83'ÜNDE PROJE HAZIRLANMAMIŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesinin yapım işlerinin önemli bir kısmında, yeterli zemin ve arazi çalışması yapılmadan, ihtiyaçlar sağlıklı bir şekilde tespit edilmeden, proje ve mahal listesi hazırlanmadan, yalnızca toplam metrajlar üzerinden ihaleye çıkıldığı görülmüştür. 2019 yılı sonu itibariyle, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 106 yapım işinden 83’ünde uygulama, ön veya kesin proje hazırlanmadan ve mahal listesi oluşturulmadan ihaleye çıkıldığı görülmüştür. 

MAL ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİNDE YÜZDE 10 AŞIMI
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında mal alımları ve yapım işleri için belirlenen ödenek tutarları, harcamalar ve ödeneklerin yüzde 10’unu aşan kısmı gösterilmiştir. İdarenin 2019 yılında pazarlık ve doğrudan temin usulleri ile yaptığı ve bütçeye bu amaçla konulan ödeneğin yüzde 10 olan tutarını mal alımları için 5.302.921,02 TL, yapım işleri için 3.807.196,08 TL aşmıştır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin yüzde 10’unun aşılıp aşılmamasıdır. Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamaların, toplam ödeneklerinin yüzde 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip etmelidirler. 

ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan söz konusu danışmanlık hizmetine ait teknik şartnamede belirtilen işin kapsamına ilişkin bazı hususlar aşağıdaki gibidir. Toprak işleri kazı-dolgu imalatları kontrolü Küçük ve büyük sanat yapıları ile bina imalatları kontrolü Mekanik soğuk karışım, bitümlü sıcak karışım üst yapı imalatları kontrolü

Geçici ve kesin hakedişlerin mevzuatlarda belirtilen standart formlarda düzenlenmesinin kontrolü İdarece onaylı, imalat artışlarında revize birim fiyatla ödenecek imalatların ve revize birim fiyatların her hakedişte kontrolü Yukarıda sayılan işlemler, idarenin yapım işlerinden sorumlu biriminin temel görevleridir ve ilgili yasa hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, idarelerin bir konuda danışmanlık hizmet alımı yapılabilmesi için konunun karmaşık olması, özel uzmanlık ve deneyim gerektirmesi gerekir. Bu nedenle idarenin kendi personeli tarafından yürütülebilecek teknik şartnamede belirtilen işler danışmanlık hizmet alımı sunucuları eliyle yürütülemez

OTOPARK HESABINDA TOPLANAN PARALAR
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesinin otopark hesabında toplanan paraların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde, otopark hesabında bulunan meblağın 134.750,00 TL’lik kısmı otopark yapımı için kullanılmamış, cari hesap olarak kullanılan diğer banka hesabına aktarılmıştır. Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereği, bu meblağların amacına uygun olarak, otopark yapımında kullanılması gerekmektedir.

GECEKONDU FONUNUN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler için kullanılması gereken Gecekondu Fon hesabındaki tutarların, amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. 2019 yılında, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili fon hesabı oluşturulmuştur. Ancak fonun kullanım amacına aykırı olarak, gecekondu fonu hesabında yer alan 871.994,06 TL nakit ihtiyacını gidermek için diğer banka hesaplarına aktarılmıştır. 775 sayılı Kanun’a uygun olarak, gecekondu fon hesabında yer alan tutarların gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler için kullanılması uygun olacaktır.
Kaynak:SamsunKentHaber.com.tr

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

  • Toplam 1 Yorum

Serdar

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:13

Keşke sayıştay raporları her belediyeye eşit değerlendirme yapsa.Örnek mi? Belediyeyi yazmayacak ama samsun da bir belediyeye zabıta müdürlüğü yasalarda da belirtildiği üzere istisnai kadro olmasına rağmen özellikle sınav şartı tutturan sayıştaycı acaba Eskişehir de ,İzmir de vs....aynı şartı tutturmuş mudur? Tabi ki araştıracağız. Çünkü kü sadece görüş olmasına rağmen Samsunda 30 tane şube müdürü bunun hukuk mücadelesini veriyor.Bakacağız.Bu iş çok su kaldırır

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

Fahrettin Koca, Bafra'da doktora yapılan bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili açıklama yaptı

Fahrettin Koca, Bafra'da doktora yapılan bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili açıklama yaptı