29 Haziran 2022 Çarşamba

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2020 YILI SAYIŞTAY RAPORU YAYIMLANDI

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı denetim raporu yayımlandı! Raporda mal ve hizmet alımı ihaleleri ile ilgili dikkat çekici tespitler var!

03 Aralık 2021 Cuma 20:53 GÜNCEL

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Sayıştay Raporu yayımlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesinin salgın gerekçesi ile mal ve hizmet alımlarını bölerek ihale etmesi ile ilgili Sayıştay Denetçileri hazırladıkları raporda dikkat çekici bir uyarı yaptı.


Sayıştay Denetçileri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen denetim sonrası hazırlanan rapor, Sayıştay tarafından yayımlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 Sayıştay raporunda dikkat çekici bulgular yer aldı.

Raporda, "Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; idare birimleri tarafından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarının, tek seferde ihale yoluyla temin edilmeyip, doğrudan temin yöntemiyle, kısımlara bölünmek suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür. Kamu idaresi cevabında, hizmetlerin aksamaması, salgın hastalık, ivedilik gibi nedenlerle doğrudan temin yönteminin kullanıldığını, asıl amacın kısımlara bölmek olmadığını belirtmiştir Doğrudan temin yöntemiyle alınıp kısımlara bölünen mal ve hizmetlerin küçük bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilse de yapılan incelemelerde idare tarafından kısımlara bölme işleminin sıklıkla tercih edildiği ve yapılan alımların ifade edildiği gibi salgın hastalık, ivedilik gibi nedenlerle ilgisinin olmadığı görülmektedir. " ifadeleri yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 Sayıştay Raporunda ayrıca ilçe halk otobüsleri ile ilgili de, "Yapılan incelemede; Vezirköprü ilçesinde 6, Çarşamba ilçesinde 100, Salıpazarı ilçesinde faaliyette bulunan 30 adet özel halk otobüsü ve Alaçam ilçesinde 11, Yakakent ilçesinde 3, Ayvacık ilçesinde faaliyette bulunan 39 özel halk minibüsü olmak üzere, toplam 136 özel halk otobüsü ve 53 özel halk minibüsünün ihale yapılmaksızın şehir içi toplu
taşımacılık yaptıkları ve süresiz olarak faaliyette bulundukları tespit edilmiştir." bilgileri yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 Yılı Sayıştay Raporunda şu bilgiler yer aldı.

DENETİM GÖRÜŞÜ
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı mali tablolar ve eklerinin incelenmesinde; bazı ilçe belediyelerinden Otopark Yönetmeliği uyarınca alınması gereken otopark bedellerinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği ve tahsil edilmediği görülmüştür.

İlçe belediyeleri tarafından 2019 yılı ve öncesi dönem için beyan edilen otopark bedeli toplam tutarı 15.193.342,03 TL’dir; bu tutarın 1.564.113,15 TL’lik kısmı tahsil edilmiştir. Yapılandırılan borçlar hariç, sekiz ilçe belediyesinden 5.521.023,61 TL’lik otopark alacağının
tahsil edilmediği anlaşılmıştır. 

2020 yılında ise, sekiz ilçe belediyesi adına açtırılan otopark hesabına toplamda 1.143.772,84 TL yatırıldığı, kalan dokuz ilçe belediyesi adına herhangi bir tahsilat yapılmadığı görülmüştür. 

Yapılan incelemede, 2020 yılında yatırımı tamamlanıp geçici kabulü yapılan 28 yapım işi ile ilgili olarak toplam 62.999.619,75 TL’lik tutarın ilgili duran varlık hesaplarına aktarılmadığı ve 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabı’nda izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde, 2020 yılında yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereği düzenlenmesi gereken Form ve Cetvelleri hazırlamış ve Tapuda Kayıtlı 6791 taşınmaz kayıt altına alınmıştır. Ancak sistem hatası nedeniyle, tapuda kayıtlı olan taşınmazlar formu ile ek 7/a- taşınmaz icmal cetveli (tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için) arasında uyum sağlanamamış; iki belge arasında 93.078.976,58 TL değerinde 5 taşınmaza ilişkin farklılık
oluşmuştur. Kurum taşınmazlarının değerlendirilmesinde, taşınmaz formu esas alınmıştır.

Belediyenin 2020 yılsonu bilançosundaki taşınmazlarının değerinin toplam 2.281.299.952,30-TL’dır. Aşağıdaki tabloda detayları gösterildiği üzere, taşınmaz cetvelleri ile muhasebe kayıtları arasında 359.965.908,49-TL (2.281.299,952,30- 1.921.334.043,81) tutarında fark oluşmuştur.

31.12.2020 tarihi itibariyle İdare muhasebe sisteminde, tabloda gösterildiği üzere toplam kayıtlı tutarı 97.581.944,00 TL olan ve amortismana tabi olan bazı varlıklar için amortisman ayrılmadığı tespit edilmiştir.

31.12.2020 tarihi itibariyle İdare muhasebe sisteminde aşağıdaki tabloda hesap bazında gösterildiği üzere, bazı duran varlıklar için ayrılmış amortisman tutarlarının varlık tutarının değerinden 43.908.566,42 TL fazla olduğu tespit edilmiştir.

Tabloda görüleceği üzere mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan toplam sermaye 150.986.478,00 TL olmasına rağmen, muhasebe kayıtlarında 151.248.160,76 TL kayıt bulunmaktadır. Bu farklılık iki kuruluşa olan ortaklık payının muhasebe kayıtlarında izlenmemesi, bir kuruluşa olan ortaklığın 2019 yılında sonlandırılmasına rağmen, kayıtlarda izlenmeye devam edilmesi ve bazı kuruluşlardaki sermaye paylarının muhasebe kayıtlarına tam
ve doğru yansıtılmamasından kaynaklanmaktadır.

Mal ve hizmet üreten kuruluşlardaki sermaye paylarının muhasebe kayıtlarında tam ve doğru şekilde izlenmemesi, İdare 2020 mali tablolarında 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın olduğundan 261.682,76 TL fazla görünmesine yol açmaktadır.

Belediye Tarafından Kiraya Verilen veya Ecrimisil Uygulanan
Taşınmazlar Üzerindeki Bazı İşyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunması
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Belediye tarafından kiraya verilen veya ecrimisil alınan ruhsata tabi 1297 iş yerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

Ancak yapılan incelemede; belediye mülkiyetinde bulunan, kira veya ecrimisil alınan toplam 1341 iş yerinden 1297’sinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu yerlerden İşyeri Açma İzni Harcı tahakkuk ve tahsilatı da yapılamamıştır. 

2020 yılında Kurumda isçi statüsünde çalışan 140 personelin kalan izin hakları incelendiğinde; 35 personelin 50 ila 100, 28 personelin 100 ila 200, 15 personelin 200 ila 300, 5 personelin 300 ila 400, 1 personelin 400 ila 500, 1 personelinde 600’den fazla izin hakkı bulunduğu görülmüştür. İşçi başına ortalama kalan izin süresi ise 100 gün olarak hesaplanmıştır.

İdare tarafından işverenlerin
hakedişlerden kesilen ve hazine veya İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin 1.111.749,40 TL tutarındaki asgari ücret destek priminin genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere muhasebe/mal müdürlüğüne aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Kurum tarafından 2019 ve 2020 dönemine ilişkin toplam 1.345.111,96 TL tutarında asgari ücret destek primi kesintisi yapılmış olup, 333-Emanetler Hesabı’nda izlenmeye devam edilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında mal alımları ve
hizmet alımları için belirlenen ödenek tutarları, harcamalar ve ödeneklerin % 10’unu aşan kısmı gösterilmiştir. İdarenin 2020 yılında pazarlık ve doğrudan temin usulleri ile yaptığı ve bütçeye bu amaçla konulan ödeneğin % 10 olan tutarını mal alımları için 7.856.674,64 TL, hizmet alımları için 7.533.539,01 TL aşmıştır. 

Yapılan incelemede; Vezirköprü ilçesinde 6, Çarşamba ilçesinde 100, Salıpazarı ilçesinde faaliyette bulunan 30 adet özel halk otobüsü ve Alaçam ilçesinde 11, Yakakent ilçesinde 3, Ayvacık ilçesinde faaliyette bulunan 39 özel halk minibüsü olmak üzere, toplam 136 özel halk otobüsü ve 53 özel halk minibüsünün ihale yapılmaksızın şehir içi toplu taşımacılık yaptıkları ve süresiz olarak faaliyette bulundukları tespit edilmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı mali tablolar ve eki belgelerin
incelenmesinde; idare birimleri tarafından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarının, tek seferde ihale yoluyla temin edilmeyip, doğrudan temin yöntemiyle, kısımlara bölünmek suretiyle gerçekleştirildiği görülmüştür.

Doğrudan temin yöntemiyle alınıp kısımlara bölünen mal ve hizmetlerin küçük bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilse de yapılan incelemelerde idare tarafından kısımlara bölme işleminin sıklıkla tercih edildiği ve yapılan alımların ifade edildiği gibi salgın hastalık, ivedilik gibi nedenlerle
ilgisinin olmadığı görülmektedir. 

2020 yılında doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı mal ve hizmet alımlarını, belirlenen parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölmüş ve böylece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen 97.008,00 TL (KDV hariç) tutarındaki parasal limitin altında kalmıştır.
Kaynak: SamsunKentHaber.com.tr 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

SONRAKİ HABER

İlkadım Belediyesi'nin şirketi 18 milyon zarar etti, SGK-Vergi borcu 43 milyon oldu!

İlkadım Belediyesi'nin şirketi 18 milyon zarar etti, SGK-Vergi borcu 43 milyon oldu!