15 Ağustos 2022 Pazartesi

Süleyman ERKAN

Süleyman ERKAN

s-erkan-12@hotmail.com

TARİKATLAR

Günümüzde o kadar çok tarikat var ki birçoğunun adlarını bile bilemiyoruz.  Tarikat kelime anlamı (tarik) yol demektir. Aslında birçok cemaatler dini bilgileri kullanarak, cennet vaat ederler. Yöneticileri para, şöhret, siyasi ve sosyal nam kazanarak yaşamlarının rahatına bakarlar. Tarikat liderleri toplumdan daha iyi dini bilgileri bildiği için, topluma yol ve rehber olarak üstünlük sağlarlar.

Din ayet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde Şer’i ve Evkaf Vekâleti’nin yerine kuruldu. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur. Osmanlı döneminde Müslümanlara sunulacak din hizmetleri, bir devlet görevlisi olan şehlüislam tarafından idare edilirdi.

T.B.M.M Hükümeti kurulduktan sonra din hizmetleri ihmal edilmemiş 3Mayıs 1920 tarihinde Şer’i ye ve Evkaf Vekâleti adı altında bir bakanlık Osmanlı devletinde ki Şehlüislamlık, 3Mart 1924’te kurulan Din ayet İşleri Reisliği arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dinayet İşleri Bakanlığı’nın görevi, kuruluş kanunu olan 429 sayılı kanunda  “ İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve din kurumlarını idare etmek.” Ülkedeki tüm mescitlerle bunların görevlilerinin idaresi başkanlığa verildiği gibi tekke ve zaviyelerle bunların görevlisi olan şeyhlerin idaresi de başkanlığa verilmişti. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte bunlara dair hususlar Başkanlığın görev alanından çıkarılmıştır.

29-04-1950 tarihinde yürürlüğe giren 5634 sayılı kanunla Dinayet İşleri Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 1961 Anayasası, Din ayet İşleri Başkanlığı’nı Anayasal bir kurum olarak düzenlemiştir. 1982 Anayasası “Genel idare içinde yer alan Dinayet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışma bütünleşmeyi amaç edinilerek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.”

Din işleriyle devlet işlerinin bir birinden ayrı yürütülmesi için “ Laiklik” konulmuştur. Devlet işlerine din işlerini karıştırmayan ülkeler yıllardır “ laikliği “ uygulamış kalkınma ve çağdaşlığı yakalamışlardır. Devletlerin dini olmaz. Menfaat ve çıkarları vardır. Devletlerin merhamet ve acıma duyguları da yoktur. Kuralları, kanunları vardır. Ülke insanlarının refah, mutluluğunu arttıracak plan ve projeleri vardır. Din vicdan işidir. Allah ile kul arasındaki ibadettir. Allah ile kul arasına sıkışmış tarikatlar bulunmaktadır. İlk aklıma gelen tarikatlar varsa Dinayet’in görevi nedir? Dinayet varsa tarikatların görev ve sorumlulukları nedir? Seksenin üzerinde bulunan tarikatları kaldırıp Dinayet’e bağlanmalıdır.  Kur-an bir peygamberimiz rehber yol gösterense her önüne gelen tarikat kurmasının anlamı olmasa gerek. 2020 yılında Dinayet’in personel sayısı 128 bin 469’a yükselmiştir. ( sözleşmeli personel hariç) 2021’de 13 milyar lira bütçesi olan Dinayet, 2022 yılı için kendisine 13,9 milyar lira bütçe öngörüyor. 2023 yılı için de 14,8 milyar lira bütçe almayı planladı.” ( alıntı; Ali Ekber Ertürk) Dinayet’in bütçesi 13 milyar olacak, 85 bin cami, imam sayısı 115 bin, her yıl mezun olan imam sayısı 60 bin olacak, bunun yanı sıra oca tarikatlar olacak?

Tarikatların adlarına kısaca bir bakalım. ( - Nakşibendî tarikatı.- Menzilciler.- İskender paşa cemaati.- İsmail ağa cemaati.- Süleymancılar.- Yahyalı cemaati.- Haz neviler cemaati.- Erenler cemaati.- Tufanılar.- Kıbrıs iler.- Zilan cemaati.- Reyhanîler cemaati.- Hacegen cemaati.- Işıkçılar cemaati.- Avrasiler cemaati.- Akfırat cemaati.- Hali diye cemaati.- Şeh Muhammed Neyir Erzincan’ı.- Bilvanis grubu.- Ruşaniye.- İpek yolu grubu.- Sümbüliye.- Nasuhiyye.- İbrahimiye.- Rıfai tarikatı.- Kubbealtı cemaati.- Corum dergahı.- Mehmet efendi cemaati.- Maarifiler.- Ayderussiyye.- Şeh yad iye.- Zeyniye.- Sebsebiyye.- Kant aniye.- Bayram iler.- Maşuk iler.- Aksaray iler.- Kadiri tarikatı.- Galibiler.- İslamcılar.- Tillocular.- Muhammedi ye.- Halisiye.- Üveysler.- Şah Osman cemaati.- Zen bililer.- Hüseyniler.- Faruk iler.- Bilal-i Nadir.- Kesnizani.- Şattariye.- Halveti tarikatı.- Cerrahiler.- Uşak iler.- Şaban iye.- Misriyye.- Ticaniler.- Edirneviler.- Yakubi.- Kabayılar.- Kemaliler.- Sühversiyye tarikatı.- 7 çeşitiyye tarikatı.- Sabiriye.- Nizamiye.- Fetullah Gülen cemaati.- İlim yayma cemiyeti.- Kırkıncı hocalar cemaati.- Yeni Asyacılar cemaati.- Yeni nesilciler cemaati.- Azimendiciler( Müslim Gündüz).- Meşveretçiler.- Medzehra grubu.- Zehra vakfı.- Okuyucular.- Yazıcılar.- Sungurcular grubu.- Medrese alimleri vakfı.- Şah ari efendi cemaati.- Hayrat cemaati.- Narşin Dergahı( Şeh Nurettin Mutlu.)…Aklıma gelmeyen daha onlarca tarikat var.

Bu kadar cemaat, din ayetin din öğretisi varken hala ülkede yolsuzluk, hızsılık, yalan, muhtaç insan varsa aramızda bunların kendi hesaplarına çalıştıkları ortadadır. Dini kendi hesaplarına, menfaatlerine kullananlar var. Bu tarikatların bir çatı altında toplatılmasından yanayım. Din ne ticarettir, nede siyasettir. Allah’la kul arasında ki ibadettir.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR